Jediové (Starý řád Jedi)

Univerzální nadčasový archív, který obsahuje informace, které nezastarají v žádné době.

Moderátor: Archiváři

Odpovědět
Uživatelský avatar
Heinz
Pašerák
Pašerák
Příspěvky: 700
Registrován: 22.9.2007 17:02:43
Bydliště: Elpizies
Bosnia & Herzegovina

Jediové (Starý řád Jedi)

Příspěvek od Heinz »

Řád Jediů byla starobylá organizace na Sílu citlivých ochránců míru, snažících se žít a jednat v souladu se Světlou stranou Síly.

více o organizaci:

Kód: Vybrat vše

http://cs.forceacademy.wikia.com/wiki/Řád_Jedi
Cesta Jediho

Stát se Jediem vyžadovalo velké odhodlání a spoustu odříkání, šlo o celoživotní cestu plnou osobních obětí, z které bylo velmi snadné sejít. Na Sílu citliví jedinci byli do chrámu či do enkláv odváděni již v raném věku, nejlépe hned po narození, právě proto, aby se riziko jejich selhání snížilo na minimum. Již od počátku výcviku byli vedeni k dodržování Jedijského kodexu, jenž učil trpělivosti, laskavosti a racionálnímu myšlení a zavrhoval negativní emoce, jako jsou hněv, nenávist či strach, emoce, jež vedou k Temné straně.
Do doby začátku Klonových válek existovalo pouze dvacet Mistrů Jedi, kteří dobrovolně opustili Řád. Tito renegáti se nazývali „Ztracení“, měli v jedijských archivech busty, které sloužily jako připomínky největších selhání Jedijského Řádu.


Trénink Younglingů
Způsob výuky se v průběhu existence Řádu měnil. V době před Ruusanskou kampaní bylo běžné, že se younglingem stal adolescent či dokonce dospělý, po Ruusanu však byli do Řádu přijímány pouze děti.
Studenti-začátečníci byli zařazeni do tzv. klanů, skupiny suplující rodinu mající přibližně dvacet členů, a společně cvičeni zkušeným mistrem. Po rozdělení studenti začali se základním výcvikem. Mezi ranní rutinu patřilo studium Síly, následované studiem politických věd a výukou historie a kultury všech světů galaxie. Po obědě se klany účastnily povinného tělesného cvičení. Kromě běžných výukových lekcí si každý musel denně vyčlenit čas na pět meditací. I Jediové měli své učebnice, mimo specifických materiálů pro jednotlivé výukové předměty dostával každý youngling knihu: Cesta Jediho: Příručka pro studenty Síly.
Základem vzdělání všech studentů byla výuka Jedijského kodexu a Tří pilířů Jedi – Síly, Vědění a Sebeovládání. Student musel být dokonale obeznámen nejen s historií Řádu, ale i s jeho filozofií a tradicí.
Ve studiu Síly se younglingové prvně zaměřovali na sebekontrolu, jež je základním kamenem veškerého dalšího rozvoje. Cvičení v boji se světelným mečem nezačínali dřív, než prokázali znalost ostatních nauk. Po absolvování šesti úrovní boje se světelným mečem byli připraveni skládat Začátečnickou zkoušku.
Selhání při zkoušce nebylo přípustné. Sice bylo možné ji opakovat, ale student nemohl další rok na akademii trénovat. Musel uspět, jinak byl nucen opustit Řád nebo byl přidělen k některému z Jedijských sborů. Zkouška se skládala ze tří testů – znalosti kodexu, schopnosti meditace a boje a ovládání Síly.


Výběr padawana
Po složení Začátečnických zkoušek mohl youngling pokračovat ve studiu jako padawan. Nejdříve si ho však musel za učedníka vybrat rytíř Jedi. I proto se po zkouškách každý rok konal soubojový turnaj, na kterém younglingové potenciálním mistrům předváděli své dovednosti.
Nebylo běžné, že by se do výběru padawanů zapojovala Rada Jediů, ale občas se stávalo, že Jedijský prorok zahlédl younglingovu budoucnost, a tak členové Rady studentovi mistra přidělili, aby mu pomohli naplnit jeho osud.
Ačkoli ve starších dobách neexistoval žádný věkový limit, v kterém se učedníci mohli stát padawani, po Ruusanské reformaci se mezním věkem pro přidělení mistra stal čtrnáctý rok.


Trénink padawanů
Výuka padawanů byla převážně praktická. Padawan následoval svého mistra na misích a učil se pozorováním a osobními zkušenostmi. Doba, kterou padawan strávil pod vedením svého mistra, nebyla nijak omezená, mohla trvat až deset let. Úkoly padawan dostával od jedné ze čtyř Jedijských Rad podle specializace svého mistra, občas mohl být na misi vyslán Nejvyšší Radou.
Padawané pokračovali ve výukových lekcích, jen jejich harmonogram byl flexibilnější, protož často opouštěli Chrám. Navíc měli možnost účastnit se doplňkových kurzů nebo si vzít soukromé hodiny s některým z chrámových instruktorů. Zatímco výuka younglingů se zaměřovala především na ovládnutí základů sebekontroly, padawani se věnovali silové disciplíně ze sebekázně vycházející, vnímání v Síle.
V průběhu svého učení dostal padawan za úkol vyrobit si svůj první světelný meč. Bylo zvykem, že po dostatečném zvládnutí umění jeho výroby letěl padawan se svým mistrem do jedné z Krystalových jeskyní - například na Dantooine (do uzavření Jedijské enklávy v roce 3,956 BBY) nebo na Illumu, skryté planetě, na které se nacházel Jedijský Chrám, v němž rostly Adeganské krystaly. Zde padawan vstoupil do tranzu, aby veden Sílou o svém meči meditoval a následně ho vyrobil. Meditující měl často halucinace a vidiny, ale ty byly považovány za součást procesu výroby.
V případě že mistr usoudil, že svého žáka už nemá čemu naučit, zkontaktoval Nejvyšší Radu, která určila datum Rytířské zkoušky.


Rytířské zkoušky
Do Ruusanské reformace forma zkoušek závisela především na mistrovi, který padawana vedl, proto byly některé testy nesplnitelné, zatímco jiné až směšně jednoduché (především v době Nových sithských válek). Po Ruusanu Nejvyšší Rada testy standartizovala do podoby pěti zkoušek - Zkoušky Schopností, Zkoušky Odvahy, Zkoušky Utrpení, Zkoušky Sebesama a Zkoušky Vhledu. Ve výjimečných případech, kdy Rada usoudila, že padawan prokázal dostatek schopností, odvahy a oddanosti myšlenkám Řádu už při misích, byly tradiční Rytířské zkoušky vynechány.
Testy se odehrávaly hluboko v Chrámu Jediů, ve speciálních „testových komorách“, kde bylo možné holograficky simulovat jakékoli situace.
 • Zkouška Schopností
  Jak název napovídá, test se zaměřoval na bojové a silové schopnosti. Nicméně Mistr meče, jenž měl zkoušku na starosti, hodnotil především disciplínu a soustředění. Padawan se musel utkat s protivníkem, buď živým – Mistrem meče nebo dokonce Velmistrem Chrámu -, nebo holografickým. Rada často používala simulaci skupiny sithských lordů, aby otestovala padawanovu výdrž.

  Zkouška Odvahy
  Forma této zkoušky se lišila student od studenta, někdo musel čelit simulaci nebezpečné mise v chrámovém simulátoru, jiný byl poslán na na skutečnou misi mimo Chrám. Před Ruusanskou reformou se často za splnění zkoušky považovalo hrdinné jednání na bojišti nebo střet se sithským lordem. Jelikož bylo důležité, aby obsah zkoušky zůstal skrytý, ani Jediové, kteří testem prošli, neprozradili, čemu se museli postavit.

  Zkouška Utrpení
  Zkouška Utrpení byla nejtěžší zkouška ze všech, student musel čelit obrovské fyzické bolesti, strádání či osobní ztrátě. Občas se stávalo, že padawan zemřel nebo přišel o končetinu. Padawan, který dokázal čelit a přežít střet se sithským lordem, obvykle splnil Zkoušku Schopností, Odvahy i Utrpení naráz. V Nových sithských válkách, kdy byly testy obecně lehčí, obvykle stačily jizvy z bitev.

  Zkouška Sebesama
  V této zkoušce, často přezdívané „Čelení zrcadlu“, se musí student postavit sám sobě. Aby mohl uspět, musí se podívat hluboko do své duše a čelit temnotě uvnitř sebe sama. Padawan vstoupí do hlubokého transu, aby bojoval se svými vnitřními démony a strachy. Vzhledem k velice osobním detailům jednotlivých vidin si ani Nejvyšší Rada netroufala do zkoušky jakkoli zasahovat, proto byl rytíř po testech povinnen sepsat zprávu o svém zážitku. Takto hluboká meditace mohla být pro studenta nebezpečná, proto byl při testu vždy přítomen mistr, který pomohl padawanovi vrátit se zpátky. Občas se stávalo, že student přišel o rozum.

  Zkouška Vhledu
  Posledním testem byla Zkouška Vhledu, která měla prověřit padawanovu schopnost vidět jen to, co bylo opravdu před ním - prohlédnout iluze, posoudit skutečnou povahu osoby či odhalit lež. Někdy byl student nucen najít zrnko písku v kupě kamenů.Padawanovi, jenž prošel všemi testy, Rada následně stanovila den, v kterém měl být pasován na rytíře Jedi. V případě neúspěchu měl padawan možnost testy opakovat, případně byl přiřazen k Jedijským sborům. Někteří, kteří sice nesložili zkoušky, ale vynikali nějakou svou schopností či znalostí (např. bojem s mečem), zůstávali v Chrámu jako asistenti instruktorů či inženýři. Získali titul rytíře Jedi, ale nedostávali mise od Rady.


Pasování na rytíře
Ceremoniálem pasování se padawan stal formálně rytířem Jedi.
Student strávil noc před obřadem o samotě, meditací v Chrámové věži. Druhý den byl pozván do Sálu Rytířství. V potemnělém sálu stáli v kruhu Mistři Nejvyšší Rady, padawanův mistr a ti, kteří se podíleli na výcviku. V případě, že byl některý člen Nejvyšší Rady nepřítomen, nahradil ho někdo ze zbylých tří jedijských Rad. Poté, co padawan vešel do středu kruhu, Mistři zažehli své světelné meče. Následně student přistoupil k Velmistrovi a poklekl, mistři sklonili čepele mečů tak, aby mířily k padawanovým ramenům, a Velmistr začal recitovat prastarý, tradiční proslov:
„Všichni jsme Jedi. Síla promlouvá skrz nás. Prostřednictvím našich činů Síla hlásá sama sebe, hlásá, co je skutečné. Dnes jsme zde, abychom potvrdili to, co Síla prohlásila.“

V tuto chvíli Velmistr vyzval padawana jeho jménem a světelným mečem se sníženou intenzitou naznačil u každého ramene dotyk, přičemž recitoval:
„Z moci Rady, z vůle Síly, tě pasuji na rytíře Republiky.“


Poté Velmistr studentovi odsekl copánek, čímž ho symbolicky zbavil hodnosti padawana.
Ceremoniál byl u konce, novopečený rytíř Jedi mohl odejít.

V období před koncem Republiky měla pravomoc povýšit učedníka do hodnosti rytíře jen Nejvyšší Rada, v minulosti ale stejným právem oplýval i mistr, jenž studenta vedl. V dobách války, kdy vojenské povinnosti neumožňovaly padawanovi a jeho mistrovi návrat do Chrámu, měl mistr právo svého studenta povýšit sám.


Specializace rytířů Jedi
Po povýšení si rytíř musel vybrat jednu ze tří specializací podle svých preferencí - Ochránce, Konzul či Strážce.

Ochránci Jedi
Ti, již preferovali boj, pokračovali jako Ochránci. Svůj trénink zaměřovali na souboje, atletické schopnosti a umění boje beze zbraně. Silové schopnosti, které Ochránci studovali, se povětšinou zaměřovaly na rychlé vyřazení soupeře z boje či podporu hbitosti a vytrvalosti. Nejlepší Ochránci se nazývali Mistři bojovníci.
 • Esa – členové Jedijského sboru pilotů starfighteru, kombinovali pilotní schopnosti a schopnosti v Síle
 • Instruktoři boje se světelným mečem – zkušení, bitvami zocelení mistři, kteří se rozhodli podělit se o své zkušenosti se studenty. Nejvyšší instruktor, jmenovaný Nejvyšší Radou, byl titulován Mistr meče a měl zodpovědnost jak za současné instruktory, tak za vyběr budoucích instruktorů.

 • Mírotvorci – tito Jediové byli umisťováni mezi planetární či vládní bezpečnostní síly, kde pracovali jako speciální policie. Pomáhali potlačovat nepokoje či zatýkat teroristy.

 • Mistr zbraně – tento titul byl dán Mistrovi, který zasvětil svůj život studiu exotických zbraní, Mistrem zbraně ho jmenovala Nejvyšší rada. Mezi unikátní zbraně patřily například světelná tyč, světelné kopí či hůl San-Ni.


Konzulové Jedi
Konzulové se zaměřovali na silové a duševní schopnosti, světelný meč používali jen v sebeobraně. Tito rytíři pracovali jako léčitelé, proroci či vědci a obvykle úzce spolupracovali s republikovými diplomatickými sbory a zdravotními středisky. Nejvzdělanějším mistrům se říkalo Mistři Mudrcové.
 • Ambasadoři – Konzulové, kteří sloužili jako reprezentanti Galaktické republiky a poradci senátorů, se nazývali ambasadoři. Občas si je dokonce za poradce vyžádal i Nejvyšší kancléř. Jako „tváře Republiky“ cestovali do nově objevených světů či planet, jejichž vláda se rozhodla zažádat o připojení k Republice. Zodpovídali se Radě Usmíření.

  Diplomaté – jestliže ambasadoři byli tváří Republiky, diplomaté byli jejím hlasem. Tito zkušení vyjednavači měli za úkol zajistit kompromis tam, kde se situace stávala vypjatou či kde dokonce hrozilo krveprolití. Sloužili pod Radou Usmíření.

  Léčitelé – léčitelé se nacházeli v Chrámu Jediů, v místech zvaných Sály léčení. Vedl je Kruh jedijských léčitelů, jenž patřil pod Radu Usmíření. Bývali nasazováni na lodích třídy MedStar případně, převážně v době války, v tzv. RMSUs (Republic Mobile Surgical Units) – Republikové mobilní chirurgické jednotce.

  Strážci tradičních vědění – stávali se jimi ti, již se rozhodli zasvětit svůj život Jedijským archivům. Dále se dělili na archiváře, knihovníky a historiky. Zodpovídali se Radě Prvních Vědomostí.

  Výzkumníci – vědci v Řádu Jedi: archeologové, astronomové, biologové, geologové, filologové (jazykovědci), matemaci atd.

  Jasnovidci – ti, kteří byli obdařeni schopností přijimat vize budoucnosti, se stávali jasnovidci. Výklad svých vizí následně předkládali Nejvyšší Radě a Radě Prvních Vědomostí. Ti nejsenzitivnější byli nazýváni Proroci.
Strážci Jedi
Strážci se snažili najít střed a rovnováhu mezi dvěma předchozími větvemi - Ochránci a Konzuly. Strážci oplývali dostatečnými schopnostmi v boji s mečem, ale zároveň zdokonalovali i své znalosti v Síle. Mimo jiné se zabývali nesilovými dovednostmi například z oblasti zabezpečení, počítačů, oprav, demolicí, medicíny či utajení. Vzhledem k velmi nízkému počtu strážců neexistoval žádný titul pro ty nejlepší z nich.
 • Vyšetřovatelé – tito Jediové byli zkušenými stopaři a špiony, úzce spolupracovali s pořádkovými službami při stíhání zločinců. Často byli v přestrojení nasazováni do teroristických či zločineckých organizací, o kterých reportovali Radě a Galaktické policii. Pomáhali neutralizovat nepřítele zevnitř, čímž mnohokrát zabránili galaktickému konfliktu dřív, než skutečně vypuknul.

  Náboráři – vysloužilí vyšetřovatelé často pokračovali v práci pro Řád jako náboráři, studovali data z medcenter a paměťových kyberkrystalů, jež obsahovaly seznam všech známých dětí citlivých na Sílu, aby našli nejvhodnější potenciální rekruty.

  Stíny – tajná skupina Jediů, která měla za úkol najít a zničit všechno, co bylo jakkoli spojeno se Sithy a Temnou stranou Síly. Obvykle užívali dvoučepelový meč. Sloužili pod Radou Prvních Vědomostí.

  Hlídky – tito jedinci byli pověřeni dohledem nad konkrétním sektorem či systémem, spolupracovali s místní vládou a byli zodpovědní za zajištění demokracie za každou cenu. Zároveň v daném regionu dohlíželi na testování citlivosti na Sílu všech potenciálních budoucích younglingů.


Hodnosti ve válce
V případě účasti Řádu ve válečném konfliktu Jediové přijímali vojenské hodnosti.
 • Komandér Jedi – hodnost padawana

  Generál Jedi – hodnost rytířů Jedi, dvacet nejzkušenějších generálů tvořilo starší generalitu, jež měla na starosti přípravu vojenské taktiky, zároveň vedli armády sektoru. Na špici velení se nacházela nejvyšší generalita, deset Mistrů, kteří se rekrutovali z členů Nejvyšší Rady.

  Lord Jedi – velitelská hodnost fungující v Armádě Světla, jedijské armády během Nové sithské války.


Rytíři Jedi se ve studiu zaměřovali na třetí, poslední silovou disciplínu, přeměnu, která uživateli umožňovala manipulovat s předměty a ovlivňovat lidskou mysl. Po úspěšném zvládnutí i této disciplíny rytíř mohl začít s výchovou svého vlastního žáka.
Rada mohla eventuálně rytíře povýšit do hodnosti Mistra Jedi, nejvyšší hodnosti Řádu, kterou oplývalo jen několik málo Jediů. Mistrem se rytíř mohl stát po úspěšném vycvičení několika padawanů, již byli následně schopni složit Zkoušky rytířství, či za příkladnou službu Republice.

Uživatelský avatar
Heinz
Pašerák
Pašerák
Příspěvky: 700
Registrován: 22.9.2007 17:02:43
Bydliště: Elpizies
Bosnia & Herzegovina

Re: Jediové (Starý řád Jedi)

Příspěvek od Heinz »

Známé klany (nikoli jediné) younglingů po Ruusanské reformaci (1000 BBY), zaniklé roku 19 BBY

Klan medvěda
Sídlo: Chrám Jedi
Známí vedoucí: Yoda
Známí členové: Mari Amithest, Ashla, Bobby, J. K. Burtola, Chian, Jempa, Liam (v době Klonových válek)
Studenti vybíráni pro: velká odvaha a statečnost

Klan bergruutfy
Sídlo: Chrám Jedi
Známí vedoucí: Quarmall (zabit 20 BBY)
Známí členové: Allara, Banz, Tak-tak, nautolan, zabrak (v době Klonových válek)
Studenti vybíráni pro: loajalita k ostatním, ryzí srdce

V roce 20 BBY byl klan, cestující na palubě moncalamarijské vesmírné lodi, přepaden generálem Grievousem a jeho legiemi. Kyborg younglingy unesl, měl v plánu je předat Darth Sidiousovi, jenž by z nich vycvičil bojovníky Temné strany. Mistr Quarmall zemřel při obraně svých svěřenců. Ugnaughtský horník klan vysvobodil a ukryl jej, nicméně Grievous brzy objevil jejich úkryt a nařídil jejich exekuci. Učedníky zachránilo trio Jediů, Mistr B'dard Tone, rytíř Flynn Kybo, kteří v boji s generálem padli, a padawan Codi Ty, jenž younglingy dovedl zpět do Chrámu.

Klan bomy
Sídlo: Chrám Jedi
Známí vedoucí: Yoda

Klan drápomyši
Sídlo: Chrám Jedi
Známí členové: Ahsoka Tano (do 22 BBY)

Klan draka
Sídlo: Chrám Jedi
Studenti vybíráni pro: houževnatost

Klan jestřapýra
Sídlo: do Klonových válek Chrám Jedi, v období kolem obléhání Saleucami přemístěni na Bogden 3
Známí vedoucí: Du Mahn (zabita 19 BBY), K'Kruhk, padawanka Chase Piru
Známí členové: (přeživší bogdenského masakru) Jiro, Seddwia, Kennan Taanzer, Genel, mon calamari, togorian, youngling s modrou kůží, lidský chlapec, lidská dívka
(zesnulí) twi'lek s fialovou kůží, pět lidských younglingů, rodian, youngling se čtyřma očima, gossam (v době Klonových válek)

Klan zastihl Rozkaz 66 ve výcvikovém středisku na Bogden 3, kam byli v zájmu bezpečnosti přemístěni z Coruscantu. Ačkoli mistři Mahn, K'Krukh a Jeisel a padawanka Piru bojovali za zachranu dětí, mnoho jich bylo zavražděno. Při obraně byla zabita i mistryně Mahn, proto se novým vůdcem klanu stal mistr K'Krukh. Younglingové byli zajati pirátem Lumbrou, při jejich následném osvobozování pak mistr K'Krukh chladnokrevně zabil Lumbru. Jelikož byl znechucen svým ne-jedijským chováním, vzdal se své pozice klanového vůdce a předal Jestřepýry padawance Piru. Sám se odebral do exilu a na klan dohlížel jen z povzdálí.

Klan heliosta
Sídlo: Chrám Jedi
Studenti vybíráni pro: hluboký vhled - často vyučováni strážci tradičních vědění

Klan katarna
Sídlo: Chrám Jedi
Známí členové: Qu Rahn (kolem roku 30 BBY)
Studenti vybíráni pro: talent k skrývání

Klan savripů
Sídlo: Chrám Jedi

Klan squalla
Sídlo: Chrám Jedi
Studenti vybíráni pro: hbitost a rychlost

Klan thranty
Sídlo: Chrám Jedi
Známí vedoucí: Yoda
Známí členové: Thame Cerulian

Klan tra'cora
Sídlo: Chrám Jedi
Známí vedoucí: Yoda

Klan vlka
Sídlo: Chrám Jedi
Známí členové: Ezak, Mox Freedan, Kiri, Lartan, Lina Lascol

Odpovědět

Zpět na „Centrální Archív Galaxie“