Základní pravidla tohoto fora

Zde najdete pravidla, ale také info, jak se on-line hry zúčastnit. Nachází se zde i informace, které mohou pomoci při řešení problémů s Akademií.
Kapitan.Solo

Základní pravidla tohoto fora

Příspěvek od Kapitan.Solo »

Základní pravidla fóra Akademie Síly
(nová vydání 2014)

Tato základní pravidla fóra Akademie Síly je povinen dodržovat každý jeho člen ať patří k jakékoli skupině.
Adminstrátoři si vyhrazují práva měnit pravidla dle potřeby a uvážení a také vytvářet a udílet výjimky v jednotlivých otázkách.

Část první
Obecná pravidla

§ 1
Profil uživatele

(1) Každý má právo mít na fóru jeden profil. Je zakázáno vytvářet a vlastnit na Akademii více profilů.
(2) V případě, že s někým žijete ve společné domácnosti (např. sourozenci, partneři, manželé...) a oba/všichni chcete mít profil na AS a hrát zde, oznamte tuto skutečnost administrátorům fóra prostřednictvím soukromé zprávy a informujte o této skutečnosti i ve své přihlášce. Předejdete tím nařknutí ze zakládání více profilů a následnému smazání. (Upozorňujeme, že stejná IP adresa může být i z více PC. Tudíž tyto skutečnosti oznamujte i v případě, že máte každý vlastní PC.)
(3) Je zakázáno používat vulgární výrazy v názvu nicku, ať už samotné či v kombinaci s jiným slovem.
(4) Je zakázáno se registrovat z dočasných e-mailových adres a to pod trestem smazání.
(5) Při neaktivitě delší než 1 měsíc, může být profil smazán.

§ 2
Ochrana fóra

(1) Je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat Akademii Síly a její dobré jméno ať už slovně, písemně nebo svými činy v jakékoli oblasti fóra nebo kdekoli jinde.
(2) Každý je povinen ctít autoritu Administrátorů a Moderátorů. Je zakázáno jakýmkoli způsobem napadat nebo znevažovat Administrátory nebo Moderátory.

§ 3

(1) Je zakázáno, aby kdokoli jakýmkoli způsobem odkazoval nebo dělal reklamu na konkureční či jiná fóra či weby.
(2) V profilu hráče je odkaz povolen, avšak pouze v poli určeném pro odkaz.
(3) Výjimka může být udělena po dohodě s administrátorem tohoto fóra zejména v návaznosti na výměnnou reklamu.

§ 4

(1) Je zakázáno spamování jak na fóru, tak i v chatu.

§ 5
Vulgarita

(1) Je zakázáno vulgární nebo hrubě urážlivé vyjadřování.
(2) Výjimku z tohoto pravidla tvoří vyjadřování v přímé řeči a v myšlenkách postav ve hře. Charaktery v zájmu zachování reálnosti jsou a mohou být občas vulgární.
§ 6

(1) Některé zde uveřejněné texty mohou obsahovat vulgarismy, explicitní znázornění násilných i sexuálních scén, amorální skutky i názory, deviace, psychózy, glorifikaci trestných činů, užívání i podporu užívání návykových látek apod. Mohou být nevhodné pro osoby mladší osmnácti let. Tento zvláštní obsah však nesmí být primárním záměrem a jediným cílem projektů, misí a další tvorby na fóru, ale může být použit pouze k dokreslování a vytváření realističtějšího pohledu na svět v příbězích a dílech s vlastním hlubším příběhem či myšlenkou.
(2)Výcviky a mise s kontroverzním obsahem mohou vzniknout a tento obsah nést jen po vzájemné dohodě moderátora a hráče.
(3)Je zakázáno využívat kontroverzní témata ve výcvicích a misích uživatelů, jejichž věk není prokazatelně vyšší osmnácti let.
(4)Je zakázáno využívat kontroverzní témata v prvním výcviku nově registrovaných uživatelů.

§ 7
Obrázky a podpisy

(1) Maximální velikost obrázků, které zde hráči uvedou, nesmí překročit rozměry VGA (640x480).
(2) Maximální velikost osobní ikony u hráčů nesmí překročit rozměry 150x200 pixelů.(šířka x výška)

§ 8

(1) Podpis - délka podpisu nesmí přesahovat limit 300 znaků.
(2) Obrázek, banner nebo userbar smí mít maximálně 200px na výšku a dál svou velikostí ani obsahem nesmí odporovat žádnému jinému pravidlu, stejně jako text.

§ 9
Díla

(1) Veškeré herní příspěvky uvedené na tomto fóru spadají do jeho vlastnictví a není možno je bez souhlasu administrátorů brát zpět.
(2) V případě prezentace vlastní tvorby ji autor propůjčuje fóru na dobu neurčitou s tím, že ji nebude mazat bez domluvy s administrátory a bude jasně uvedeno, že se jedná o jeho vlastní dílo (postačí to tak, že autor je autorem příspevku s tímto obsahem).
(3) Veškeré příspěvky do archívu, recenzí a dalších rubrik se stávají automaticky majetkem fóra, protože jsou určeny jeho uživatelům a není možno je mazat opět bez souhlasu administrátorů.
(4) Za příspěvky v běžných diskuzích si zodpovídá uživatel samotný a dle toho se k tomu bude také přistupovat.
(5)Herním příspěvkem se myslí přihlášky, odpovědi v misích a výcvicích, v soutěžích, v MPM a dalších projektech určených k zábavě.

Část druhá
Pravidla hraní a přispívání

Díl první
Obecná pravidla přispívání

§ 10

(1) V tématech se řeší pouze to, co je napsáno v jejich názvu nebo co se tématu přímo týká.

§ 11
Archívy

(1) Do archívů mohou přispívat pouze archiváři a moderátoři. Byť moderátoři musí být předtím schváleni nebo alespoň tak činit s vědomím vrchního archiváře.
(2) Žádné další osoby nejsou oprávněny přispívat do Archívů, pokud nemají svolení vrchního archiváře.

§ 12
Odkazy

(1) Odkazy je možno zapisovat pouze v "code" a vložené odkazy nesmí odporovat svým obsahem § 3 těchto pravidel.
(2) Odkazy v rámci Akademie Síly, ať už na fórum nebo jeho webovou část, je povoleno uvádět jako běžný odkaz a to z důvodu, že se jedná o interní odkazy.

Díl druhý
Hraní na fóru

§ 13

(1) Hráč je povinen ve hře dodržovat správný tvar příspěvků. (Jejich tvar najdete v této sekci).

§ 14
Zahájení hraní

(1) Každý nový uživatel se musí před svou první misí zúčastnit výcviku, kde budou posuzovány jeho hráčské schopnosti, nalezen odpovídající herní styl a dostane příležitost se sladit s moderátorem.
(2) V první přihlášce nového uživatele je nutné, ještě před založením výcviku, vyplnit jednoduchý test ze základních znalostí pravidel a správného tvaru příspěvků na Akademii Síly.
(3) U dalších přihlášek již tento test nebude předkládán.

§ 15
Postavy hráče

(1) Při tvorbě vlastní postavy si může hráč vybírat z povolání vypsaných v sekci Přihlášky pro dané období. Jiná povolání než uvedená jsou zakázána bez předchozí konzultace s moderátorem či administrátorem.
(2) Hráč by neměl uvádět ve své přihlášce jako planetu svého narození příliš ohrané planety (např. Tatooine, Naboo a jiné) či planety s nízkou nebo žádnou populací (např. Dagobah). Po těchto přihláškách bude ve velké většině případů vyžadováno přepracování, kromě těch skutečně dobře odůvodněných.
(3) Hráč by neměl uvádět ve své přihlášce jako svého mistra či společníka nejznámější postavy SW univerza, protože tyto postavy mají již svou vlastní historii. U většiny takových přihlášek bude vyžadováno její přepracování, kromě těch skutečně dobře odůvodněných.
(4) Hráč by měl projevit alespoň nějakou míru originality při vytváření své přihlášky. Snažte se z přihlášek vynechávat věci jakože jste sirotci a tak podobně. U většiny takových přihlášek bude vyžadováno její přepracování, kromě těch skutečně dobře odůvodněných.

§ 16

(1) Je zakázáno mít v jednom období více než jednu aktivní postavu(tím jest rozuměna aktivní mise nebo výcvik).
(2) V jiných obdobích si hráč smí vytvořit další postavu, až po dokončení výcviku nebo po souhlasu moderátora, který ho vede v prvním výcviku s tím, že jej uzná natolik způsobilým, aby mohl mít více postav.

(3) Třetí a další postavy už si hráč může zakládat dále v souladu s ostatními pravidly dle vlastního uvážení.
§ 17
Vedení výcviků a misí

(1) Výcviky a mise vede vždy moderátor, který nese příslušnou hodnost a byl předtím administrátorem pověřen k výkonu funkce. Moderátor je zodpovědný za správnou kategorizaci mise a výcviku(volba správného období) a následné uklizení výcviku/mise po jejich ukončení.
(2) Administrátoři mohou udělit výjimku k vedení výcviku nebo mise osobám, jež nemají moderátorskou hodnost. Činí tak s plným vědomím, že daná osoba je dostatečně zodpovědná a schopná takovýto výcvik/misi vést jako plnohodnotný moderátor.
(2) Do výjimky jsou automaticky zahrnuti bývalí moderátoři, kteří se s hráči domluvili na pokračování, tuto skutečnost musí oznámit administrátorům.
(3) Počet výjimek je omezen a to jedna výjimka na hráče, které nemá předchozí moderátorské zkušenosti. A tři na hráče, jež dříve měli moderátorskou hodnost a z důstojných důvodů ji složili nebo rezignovali(nevztahuje se na bývalé moderátory, jimž byla funkce odňata).

Díl třetí
Projekty

§ 18
Obsah sekce

(1) Hra typu „Zkus být moderem“, kdy hráč bez moderátorských zkušeností na fóru může vést jeden výcvik zkušenému hráči, který buď má moderátorské zkušenosti(aktuální i minulé) nebo je shledán dostatečně zkušeným Administrátorem.
(2) Hry s nestandardním způsobem hraní, kdy se nejedná o klasické MPM, nebo moderátorem vedenou misi malému množství hráčů(rozumějme do tří). Nestandardním způsobem hraní je myšlena hra i vedení střídavým způsobem, volná hra bez omezení (kdokoliv může hrát za kohokoliv). Předpokladem není přihláška postavy.
(3) Projekty – jednorázové věci, kterým byly například volby o vlastním projektu, žádost o výpomoc s vlastní prací.
(4) Další neobvyklé záležitosti vztahující se k universu Star Wars, ať se jedná o různé parodie či alternativy.
(5) Další neobvyklé hry mající základ v jiném univerzu než Star Wars po povolení Administrátorem.

§ 19

(1) Obsahem sekce není klasické hraní moderátor-hráč, a to ani za situace, kdy se v pozici moderátora hry nachází jedinec, jenž není oficiálním členem moderátorského sboru.

§ 20

(1) Projekty do sekce mohou bez svolení zakládat pouze moderátoři, administrátoři nebo archiváři. V ostatních případech je nutné mít povolení Administrátora a toto povolení musí být zmíněno v úvodním příspěvku projektu.

§ 21
Množství projektů na osobu

(1) Celkové množství projektů není limitováno, pokud se jedná o projekt, do nichž má možnost zasáhnout větší skupina (3 a více) hráčů.
(2) V případě projektů pro max 3 účastníky, se může jeden hráč podílet na dvou takovýchto projektech, v případě moderátora jsou povoleny projekty tři.

Část třetí
Trestání

§ 22

(1) Ten, kdo poruší tato základní pravidla Akademie Síly, bude potrestán dle uvážení administrátorů.

§ 23
Tresty

(1) Administrátoři mohou udělit následující tresty:
a) smazání profilu;
b) permanentní ban na profil;
c) bany na profil nebo chat s omezením doby trvání;
d) podmínečný ban na určitou dobu
e) smazání příspěvku/topicu/hry/projektu
f) odebrání funkce
g) odebrání hodnosti
h) odebrání oprávnění
i) jiná, další omezení

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení

§ 24

(1) Tato Základní pravidla nahrazují dosud platná a účinná Základní pravidla fóra.
(2) Tato Základní pravidla fóra vstupují v platnost i účinnost okamžikem vyhlášení dne 6. 4. 2014.
(3) Dnem 2. 8. 2014 dochází k rozšíření a upřesnění § 16.


Zamčeno

Zpět na „Pravidla, návod ke hře, pomoc“